Regulamin systemu "GAMOS” (Wycena instalacji LPG)
dla Warsztatów

I. Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie systemu "GAMOS", zwanym dalej "Regulaminem", pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
 1. "System"- autorska platforma informatyczna o nazwie GAMOS (Wycena instalacji LPG) dostępna w sieci Internet pod adresem: panel dla Warsztatów: https://gamos.gazeo.pl/login, strona gdzie Użytkownicy mogą zamawiać Wyceny instalacji LPG: https://wycenainstalacjilpg.gazeo.pl/ , umożliwiająca korzystanie z jego funkcjonalności – między innymi umożliwiająca Użytkownikom uzyskanie wyceny instalacji gazowej w wybranych Warsztatach, a Warsztatom tworzenie tych Wycen.
 2. "Operator" – właściciel Systemu, firma Gazeo Paweł Stefanowski z siedzibą w Łodzi (90-745), ul. Pogonowskiego 5/7, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9471020550, REGON: 471523240, e-mail: gamos@gazeo.pl,
 3. "Użytkownik" - każda osoba korzystająca z Systemu, w celu uzyskania Wyceny instalacji gazowej,
 4. "Warsztat"- osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, prowadząca działalność w zakresie montażu instalacji gazowej w pojazdach, która korzysta z Systemu w sposób związany bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z Systemu nie mogą korzystać konsumenci, tj. osoby fizyczne dokonujące czynności w sposób niezwiązany bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. "Dane pojazdu" - marka, model, rok produkcji i wersja pojazdu, którego ma dotyczyć Wycena, oraz informacja o miesięcznym przebiegu i średnim spalaniu benzyny,
 6. "Wycena" – informacja na temat kosztów montażu instalacji gazowej we wskazanym przez Użytkownika pojeździe wraz z informacjami dodatkowymi,
 7. "Konto" – konto Warsztatu założone dla niego w Systemie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 8. "Pracownik Warsztatu" – osoba fizyczna wykonująca pracę na rzecz Warsztatu na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych lub na innej podstawie,
 9. "Strony" - Warsztat i Operator.
 10. "Umowa" - umowa o świadczenie usług określonych w § 2.

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Warsztatów usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu im korzystania z Systemu.

§ 3

Do korzystania z Systemu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Warsztatu. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, telefon komórkowy z funkcją sms, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i najnowsza wersja jednej ze standardowych przeglądarek internetowych (zalecana przeglądarka: Mozilla Firefox).

§ 4

Do prawidłowego korzystania z Systemu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą m.in. do celów statystycznych. Możliwe jest ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce cookies.

§ 5

Warsztat może posiadać w Systemie jedno Konto. Warsztat nie ma możliwości korzystania z Systemu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 6

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Systemu. Zabronione jest używanie zebranych za pomocą Systemu danych osobowych Użytkowników dla celów tworzenia wycen, ofert, maili z pominięciem Systemu.

§ 7

Zabronione jest także dodawanie w Systemie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich. W szczególności zabronione jest dodawanie nierzetelnych lub nieprawdziwych informacji o ofercie Warsztatu w Wycenach.

III. Założenie Konta Warsztatu - zawarcie Umowy.

§ 8

 1. Warsztat, który chce pierwszy raz zawrzeć umowę z Operatorem o założenie Konta i korzystanie z Systemu GAMOS, powinien skontaktować się z Operatorem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://wycenainstalacjilpg.gazeo.pl/form/request/ , lub telefonicznie pod numerem 42 661-91-30. Po weryfikacji danych Warsztatu Operator wyśle na wskazany przez Warsztat adres email specjalny link, który prowadzi do formularza rejestracji Konta.
 2. Operator umożliwia zawarcie z nim Umowy na korzystanie z Systemu za jego pośrednictwem poprzez sieć Internet.
 3. W celu aktywacji konta w Systemie Warsztat zobowiązany jest podać na stronie aktywacji Konta adres e-mail oraz zdefiniować swoje hasło dostępowe oraz przeczytać i zaakceptować Regulamin.
 4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą aktywacji Konta Warsztatu w Systemie.
 5. Warsztat ma obowiązek aktualizowania danych podawanych w trakcie rejestracji przy każdej ich zmianie. Operator ma prawo uzależnić dalsze świadczenie usług na rzecz Warsztatu od potwierdzenia danych.
 6. Za świadczenie usług określonych w § 2 Warsztat zobowiązuje się uiszczać na rzecz Operatora opłaty w wysokości określonej w Cenniku (link), na zasadach określonych poniżej.
  W okresie pierwszych 30 dni od zawarcia Umowy, w celu zapoznania się z możliwościami Systemu, Warsztat może bezpłatnie korzystać z Pakietu Srebrnego. Po upływie tego okresu Warsztat może dokonać wyboru nowego nieodpłatnego lub płatnego pakietu spośród dostępnych w Cenniku.
 7. Przedłużanie Umowy odbywa się poprzez zapłacenie za kolejny okres abonamentu dla wybranego przez Warsztat pakietu z cennika lub wybór pakietu bezpłatnego.
 8. Płatność za abonament odbywa się elektronicznie poprzez platformę Przelewy24, poprzez strony Systemu.
 9. Warsztat wyraża zgodę na stosowanie przez Operatora w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Po dokonaniu płatności System generuje FV na dane umieszczone w Koncie Warsztatu. Faktury wysyłane są mailem na adres podany w Koncie Warsztatu oraz są dostępne do pobrania w Koncie Warsztatu.
 10. Cennik przewiduje również inne opłaty za poszczególne czynności Operatora (np. pakiety powiadomień sms). Opłaty przewidziane w Cenniku są płatne z góry.
 11. Ze względu na fakt, że Warsztat nie jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta.

§ 9

Operator zaleca, by Warsztat przechowywał swoje dane służące do logowania w Systemie w taki sposób, by żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

IV. Sporządzenie Wyceny.

§ 10

 1. Warsztat, który posiada Konto, ma możliwość przedstawienia Użytkownikom swojej oferty przez sporządzenie Wyceny i zamieszczenie jej w Systemie.
 2. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia Wyceny, zamówienie pojawia się w Systemie na Koncie danego Warsztatu. Jeśli Warsztat zdefiniował odpowiednią opcję na swoim Koncie – System wysyła powiadomienie o nowym zamówieniu Wyceny na wskazany w Koncie adres email Warsztatu (w przypadku wybranych płatnych pakietów możliwe jest ustawienie dodatkowych powiadomień sms). W terminie 7 dni od pojawienia się zamówienia Wyceny wraz z niezbędnymi Danymi pojazdu, Warsztat powinien zamieścić w Systemie Wycenę lub poinformować o braku możliwości sporządzenia Wyceny i jego przyczynach (przez wybranie opcji "Odmowa montażu"). Jeżeli Dane pojazdu przekazane przez Użytkownika nie będą wystarczające do sporządzenia Wyceny, Warsztat ma możliwość zaproponowania Użytkownikowi oględzin pojazdu lub dopytania Użytkownika poprzez odpowiednią funkcjonalność Systemu.
 3. Jeżeli Warsztat w terminie wskazanym w ust. 2 nie zamieści Wyceny, nie poinformuje o braku możliwości jej sporządzenia ani nie zaproponuje oględzin pojazdu, Użytkownik, który zamówił Wycenę, zostanie automatycznie poinformowany o odmowie montażu.

§ 11

 1. Wycena stanowi ofertę Warsztatu, który ją sporządził i jest wiążąca dla Warsztatu przez okres 30 dni od jej doręczenia Użytkownikowi. Użytkownik, który ma zamiar skorzystać z oferty, kontaktuje się bezpośrednio z wybranym Warsztatem powołując się na numer Wyceny nadawany automatycznie przez System.
 2. Wyłączną odpowiedzialność za treść Wyceny, w szczególności jej rzetelność, ponosi Warsztat. W przypadku, gdyby Użytkownik lub osoba trzecia skierowała przeciwko Operatorowi jakiekolwiek roszczenia związane z treścią Wyceny, Warsztat jest zobowiązany zwrócić Operatorowi wszelkie koszty poniesione przez Operatora w związku z podniesieniem takich roszczeń przez Użytkownika lub osobę trzecią, w tym koszty obsługi prawnej, a także zasądzonych odszkodowań lub zadośćuczynień.

§ 12

Za pośrednictwem Systemu Warsztat ma możliwość wysłania Użytkownikom, którym przedstawił swoją ofertę, informacji o udzieleniu ewentualnego rabatu.

V. Czas trwania umowy.

§ 13

 1. Umowa o założenie Konta i korzystanie z Systemu jest zawierana na czas wg wybranej przez Warsztat opcji z cennika https://gamos.gazeo.pl/config/payment/.
 2. Warsztat może wypowiedzieć Umowę w każdej chwili zgłaszając wniosek o usunięcie Konta.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Warsztat w trakcie opłaconego okresu, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 4. Operator może wypowiedzieć Umowę, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Warsztat narusza postanowienia § 6 lub § 7 Regulaminu. W takim przypadku opłaty wniesione przez Warsztat w ramach abonamentu nie podlegają zwrotowi.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy, Warsztat traci możliwość korzystania z Systemu. Zgromadzone dane przez Warsztat w trakcie korzystania z Systemu (Dane klientów, Dane pojazdów) Operator przechowuje przez okres 30 dni od rozwiązania Umowy (w tym także wygaśnięcia pakietu). Po tym okresie dane są usuwane.
 6. W przypadku rozwiązania Umowy Operator nie jest zobowiązany do usunięcia danych Warsztatu, które są dostępne publicznie w rejestrach urzędowych (np. KRS, CeiDG).
 7. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie i zostać wysłane odpowiednio na adres Operatora podany w § 1 pkt 2) Regulaminu lub adres siedziby Warsztatu podany w formularzu rejestracyjnym.

VI. Reklamacje.

§ 14

 1. Wszelkie reklamacje należy składać do Operatora pocztą elektroniczną na adres mailowy reklamacja@gazeo.pl, lub pocztą bezpośrednio na adres Operatora podany w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać dane Warsztatu niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Operatora.
 3. Operator rozpatrzy reklamację i poinformuje Warsztat o wyniku jej rozpatrzenia terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VII. Dane osobowe Warsztatu i jego Pracowników.

§ 15

 1. Warsztat w celu korzystania z Systemu musi zamieścić w nim określone dane osobowe Warsztatu – osoby fizycznej lub Pracowników Warsztatu. Również w korespondencji z Operatorem Warsztat – osoba fizyczna lub Pracownik Warsztatu powinien podać swoje dane osobowe, by umożliwić Operatorowi udzielenie odpowiedzi.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia Umowy o założenie Konta i korzystania z Systemu.
 3. Operator przetwarza dane osobowe Warsztatów – osób fizycznych oraz Pracowników Warsztatu i wykorzystuje je wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy.
 4. Wszelkie dane osobowe, które Warsztat lub Pracownik Warsztatu wprowadzi do Systemu lub poda w korespondencji z Operatorem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 16

 1. Administratorem danych osobowych Warsztatu i jego Pracowników jest Operator.
 2. Operator powierza przetwarzanie zebranych danych osobowych Warsztatu i jego Pracowników podmiotowi, który udostępnia serwery (firmie providerskiej), na których zainstalowany jest System Gamos na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 3. Dane osobowe zebrane przez Operatora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 17

Warsztat lub Pracownik Warsztatu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i mogą dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Operatora. Weryfikacja lub poprawienie danych przez Warsztat lub Pracownika Warsztatu mogą nastąpić w szczególności przez wykorzystanie odpowiednich funkcjonalności Systemu.

§ 18

Operator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 19

Operator będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Warsztat lub Pracownik Warsztatu będą korzystać z Systemu.

VIII. Dane osobowe Użytkowników

§ 20

 1. Użytkownicy Systemu za pośrednictwem strony www.wycenainstalacjiLPG.gazeo.pl składają zamówienia na Wyceny instalacji LPG podając swoje dane osobowe oraz Dane pojazdu. Dane te są gromadzone w Systemie.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z funkcjonalności strony www.wycenainstalacjiLPG.gazeo.pl (czyli np. zamówienia Wyceny instalacji gazowej).
 3. Warsztat, któremu dane służą do stworzenia Wyceny oraz Operator, który zarządza Systemem przetwarzają dane osobowe Użytkowników i Dane pojazdów.
 4. Operator wykorzystuje je wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy oraz do celów statystycznych.
 5. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do Systemu lub poda w korespondencji z Operatorem czy Warsztatem, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 21

 1. Administratorami danych osobowych Użytkowników i Danych pojazdów są Warsztat i Operator.
 2. Operator jako administrator Systemu powierza przetwarzanie zebranych w Systemie danych osobowych Użytkowników podmiotowi, który udostępnia serwery (firmie providerskiej), na których zainstalowany jest System Gamos na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, umowy na co wyraża zgodę Warsztat.
 3. Dane osobowe zebrane przez Warsztat i Operatora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Operatora i Warsztatu.

X. Postanowienia końcowe.

§ 22

 1. Operator nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za szkodę lub krzywdę powstałą w wyniku korzystania z Systemu przez Warsztat. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Operatora, Operator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Warsztat. W przedmiotowym przypadku Warsztat zobowiązany jest zwolnić Operatora od odpowiedzialności, ponieść lub zwrócić poniesione z tego tytułu koszty i zaspokojone roszczenia, w tym zapłacone przez Operatora kary umowne, grzywny, kary administracyjne i inne oraz zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w świadczeniu usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezawinionych przez Operatora,
  2. brak dostępu do Systemu wynikający z nadużycia, oszustwa, działania hakerów lub siły wyższej,
  3. usunięcie lub uniemożliwienie dostępu do bezprawnych danych znajdujących się w Systemie.
 3. Operator jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług na rzecz Warsztatu do czasu usunięcia naruszeń, gdy Warsztat korzysta z usług w sposób sprzeczny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
 4. O zawieszeniu usług i przyczynach zawieszenia Warsztat zostanie poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w Koncie.
 5. W przypadkach zawieszenia świadczenia usługi, o których mowa w niniejszym paragrafie, Warsztatowi nie przysługuje żadne odszkodowanie.
 6. Odpowiedzialność Operatora z tytułu świadczenia Usług jest ograniczona wobec Warsztatu do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Operatora od Warsztatu przez czas świadczenia usług, jednak nie dłuższy niż okres roku poprzedzającego wystąpienie szkody. Odpowiedzialność Operatora wobec Warsztatu nie obejmuje utraconych korzyści.

§ 23

 1. Operator ma prawo jednostronnej zmiany Regulaminu, zwłaszcza w przypadku wprowadzania nowych funkcjonalności lub zmian w Systemie. Zmianą Regulaminu jest również zmiana cenników.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzone przez Operatora obowiązują od daty wskazanej w ich treści, przy czym nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Warsztatu o wprowadzeniu zmian. Informacja o wprowadzonych zmianach może w szczególności nastąpić poprzez przesłanie Warsztatowi linku do nowej wersji Regulaminu.
 3. Jeżeli Warsztat nie akceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie i zostać wysłane odpowiednio na adres email lub adres siedziby Operatora podany w § 1 pkt 2) Regulaminu. Strony uznają, że niezłożenie przez Warsztat wypowiedzenia w terminie, o którym mowa powyżej, jest równoznaczne z oświadczeniem o zgodzie na dokonanie zmian Regulaminu.
 4. W przypadku gdy Warsztat posiada opłacony abonament a nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie i złoży wypowiedzenie zgodnie z ust 2 niniejszego paragrafu, Operator dokona zwrotu części abonamentu (za pełne miesiące) za niewykorzystany okres licząc od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym wpłynęło wypowiedzenie.

§ 24

Regulamin znajduje się na stronie www https://gamos.gazeo.pl/site/regulamin_warsztaty/ oraz w siedzibie Operatora wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu.
OK Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych i realizacji usług.
Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej…